Search
Sign In

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1.TANIMLAR

– Clivago : Mülkiyeti ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları ……….. ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen sağlık otomasyon hizmetlerinin sunulmakta olduğu www.clivago.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesini ifade eder.

– Hizmetler : Clivago üzerinden sunulan sağlık hizmetlerini ifade eder.

Klinik : Clivago üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli sağlık hizmetleri sunan tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

– Hasta : Clivago üzerinden Klinik tarafından verilen ilanlarla sunulan hizmetleri kullanan gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

  1. TARAFLAR

A- Clivago

Tel No:

Adres: 

E-mail:

B- KLİNİK

Tel No:

Adres: 

E-mail:

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu; Hastaların, www.clivago.com aracılığı ile, Klinikten talep ettiği bir hizmetin günü ve saatinin Kliniğe bildirilmesi; Kliniğin bildirilen gün ve saatte tıbbi etik kurallarına uygun bir şekilde dikkat ve özen yükümlüğüne uyarak hastaya ilgili sağlık hizmetini sunmasıdır. 

 

  1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Klinik bu sözleşme şartlarına uygun olarak kendisine başvuran hastalara her türlü tıbbi tetkik, tedavi ve bakımı vererek, gerekli tıbbi özeni göstermekle yükümlüdür.

4.2 Klinik, Clivago’ya bir senelik 1.500 (binbeşyüz) TL hizmet bedeli ödemekle yükümlüdür. Sözleşmenin devam etmesi durumunda …….

4.3 Klinik, Clivago üzerinden sağlık hizmeti alan hastalara kendi belirlediği fiyat üzerinden %10(yüzde on) indirim yapmakla yükümlüdür.

4.4 Kliniğin nasıl üyelik alacağıla ilgili madde. Kullanıcı adı şifre vs

 

4.5 Klinik, Clivago aracılığıyla ilan verebilmek için , öncelikle EK-1’de (Gerekli Doküman Listesi) yer alan belgeleri (“Kayıt Belgeleri”) işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Klinik , Clivagonun kendi mutlak takdirine bağlı olarak Kliniğin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya her zaman Kayıt Belgeleri’ne ek belge talep etme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 KLİNİK, sunmak istediği hizmet veya hizmetlere ilişkin bilgileri ve görselleri clivago.com’a yüklenmesi amacıyla CLİVAGO’ya tam, doğru bir şekilde bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.. KLİNİK, clivago.com’da yayınladığı hizmet ilanlarına ilişkin her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan mutlak surette sorumlu olduğunu, CLİVAGO’nun bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7 KLİNİK kendisine clivago.com’a üzerinden iletilen talebi en geç ….. dakika içinde kabul yahut reddetmekle yükümlü olduğunu, bu süre içinde talebe cevap vermediği takdirde randevunun otomatik olarak iptal olmuş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8 KLİNİK, clivago.com’da yer alacak hizmetlerin özelliklerini ve randevu saatleri bilgilerinin güncelliğini sağlayacağını, yapacağı değişiklikleri clivago.com üzerinden derhal ve her halükarda 1 (bir) saat içerisinde, hizmet fiyatlarında yapacağı değişiklikleri derhal güncelleyeceğini, , clivago.com’da yer alan bir hizmeti kapatmak istediğinde bu hususa ilişkin değişikliği derhal gerçekleştireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet fiyatlarına ilişkin güncellemenin işbu madde ile belirtilen süre içerisinde yapılmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarardan KLİNİK sorumlu tutulacaktır.

4.9 KLİNİK’in clivago.com’da satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme kapsamında herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye herhangi bir ek bedel olmaksızın CLİVAGO tarafından kullanılmasına muvafakat ettiğini, CLİVAGO’nun işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.10 KLİNİK, clivago.com’a yüklenen tüm ürün görsellerinin FSEK uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eserden doğan FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22. maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın CLİVAGO’ya devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.11 Klinik, clivago.com’da sunulan hizmetlerle ilgili Hastalarla akdedilecek  olan:Tam Hastaneye Kabul Sözleşmesi, Bölünmüş Hastaneye Kabul Sözleşmesi, Hekimlik Sözleşmesi, Ayakta Tedavi Sözleşmesi, Eser Sözleşmesi ve bu sözleşmelerle sınırlı olmadan Hastanın ve hizmetin durumuna göre akdedilecek olan bütün sözleşmelerde kendisinin(Klinik) taraf olduğunu, CLİVAGO’nun işbu  sözleşme ilişkilerinde taraf olmadığını, Hastalara karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KLİNİK buna ek olarak, clivago.com’da sunduğu bütün hizmetlerin ve hizmetlerde kullanılan tıbbi veya tıbbi olmayan malzemelerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek her türlü zarardan Klinik mutlak surette sorumludur. 

4.12. Klinik, hizmetlerin clivago.com’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için CLİVAGO ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. CLİVAGO münhasıran kendi takdirinde olmak üzere KLİNİK’in clivago.com’daki herhangi bir hizmetini sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir. 

4.13. KLİNİK, kendi online sitesinde belirttiği olağan fiyatın clivago.com’da da geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.14. KLİNİK, sunduğu hizmetlerden sonra Hastaların clivago.com dışındaki kendisine veya üçüncü kişilere ait platform ve/veya internet sitesine yönlendirilmesine ilişkin herhangi bir tanıtım, reklam ve sair faaliyette bulunmamayı ve clivago.com ve CLİVAGO’ya negatif bir söylemde bulunmamayı; bunları kötüleyecek ve/veya yerecek beyanda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.15. Şikayet durumunda haber verilmesi

4.16. KLİNİK verilen hizmetin ayıplı olması halinde, hastanın ayıplı hizmet ile ilgili taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KLİNİK’in Hasta’nın taleplerini, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamaması sebebiyle Clivago’nun bir cezaya maruz kalması halinde; Klinik, CLİVAGO’nun ilk talebi üzerine derhal cezayı ödemekle yükümlüdür. 

4.17 KLİNİK işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerinin ifası için kendisi ve sunulacak hizmetlerin mevzuat kapsamında gerekli izin, ruhsat, standart ve sair şartları sağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18 KLİNİK’in işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde, CLİVAGO işbu Sözleşme ve eklerini derhal herhangi bir bildirim gerekmeksizin feshederek KLİNİK’ten herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı kar kaybı ve adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilir. KLİNİK, işbu madde kapsamındaki tazminat talebini CLİVAGO’nun yazılı ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19 Clivago, HASTA’nın geliş tarihi, mevcut şikâyetleri ile ilgili bilgileri HASTA gelmeden önce KLİNİĞE bildirmekle yükümlüdür.

4.20 Clivago, HASTA’ya KLİNİK tarafından verilen tedavi planının ve ücretinin tahmini bir plan ve ücret olduğunu, gerçek tedavinin ve tedavi ücretinin ancak hastanın tedavisi sonuçlandıktan sonra ortaya çıkacağını, bu durumda ücret daha önce HASTA’ya belirtilen ücretten farklı ise HASTA’nın bu farkı da ödemesi gerekeceğini HASTA KLİNİK’e gelmeden önce bildirmekle yükümlüdür.

 

  1. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sözleşme tarafları, işbu sözleşmenin imzalanması sebebiyle birbirleri hakkında öğrenmiş bulundukları her türlü bilgiyi ve özellikle de bu sözleşmenin imzalanmış bulunduğu hususunu, herhangi bir şekilde üçüncü kişilere açıklamama yükümlülüğü altındadırlar. Bu hükmün ihlali, ticari gizlilik prensibinin ihlali anlamını taşır ve tek yanlı yazılı bildirimle akdi fesih yetkisi verir. İhlali gerçekleştiren sözleşme tarafı, sözleşmenin sona ermesinden kaynaklanan tüm zararları ödemekle yükümlü olacaktır.

  1. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERME 

6.1. İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflar Sözleşme’nin sona erme tarihinden 1 (bir) ay önce diğer Taraf’a noter kanalı ile ihtarda bulunarak Sözleşme’yi feshetmediği sürece Sözleşme her yıl aynı şartlarla yenilenmiş kabul edilir. 

5.2. CLİVAGO ve KLİNİK her zaman 1 (bir) ay önceden yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi gerekçesiz ve tazminatsız feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin feshi durumunda, işbu Sözleşme’deki gizlilik ile sınai ve fikri mülkiyet hükümleri geçerliliğini ve Taraflar arasında bağlayıcılığını korumaya devam eder. 

5.3. İşbu Sözleşme’de aksi açıkça düzenlenmedikçe, Sözleşme’nin Taraflar’dan biri tarafından herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, Sözleşme’nin fesih anına kadar tahakkuk eden her türlü alacağın ifasına ilişkin Sözleşme hükümleri yürürlükte kalmaya devam eder; söz konusu alacaklar işbu Sözleşme’de düzenlendiği şekli ile ve bu zamanlarda ifa edilir 

  1. DİĞER HÜKÜMLER 

5.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraf’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemez. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Taraflar’ın makul kontrolü haricinde ve mümkün olan her türlü önlemin alınmasına rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz ve öngörülemez olaylar olarak yorumlanacaktır. Sözleşme’nin imzası sırasında mevcut olan ve Taraflarca bilinen haller mücbir sebep olarak nitelendirilmez. 

5.2. Taraflar’ın işbu Sözleşme tahtındaki haklardan herhangi birini kısmi olarak veya tümden kullanmaması veya bunları kullanmada gecikmesi haklardan feragat olarak değerlendirilmez ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemez. 

5.3. KLİNİK, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini CLİVAGO’nun yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. CLİVAGO’nun yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. CLİVAGO işbu Sözleşme’den doğan hak, menfaat ve yükümlülüklerini herhangi bir izin ve/veya onaya tabi olmaksızın her zaman serbestçe devredebilir.

 5.4. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve ifasında Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 5.6. KLİNİK, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda CLİVAGO’nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.7. İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, hukuka aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin hukuka uygunluğunu, uygulanabilirliğini ve geçerliliğini etkilemez. 

5.8. KLİNİK ve CLİVAGO, KLİNİK’in clivago.com’a üye olurken bildirdiği e-posta/kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, KLİNİK’in clivago.com’a kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, KLİNİK’in eposta/kayıtlı elektronik posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır. 

5.9. 5 (beş) maddeden ibaret bu işbu Sözleşme, …………………………….. tarihinde taraflar arasında imzalanmış olup Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.

 

CLİVAGO 
KLİNİK